B&B Италия › Veneto › B&B Верона › Cittadella - Porta Nuova › B&B Carmen

Ïîèñê îáúåêòà
Ïîèñê ïî íàçâàíèþ

Ñóçèòü ïîèñê

B&B - Carmen

Верона - Cittadella - Porta Nuova

Foto 1 di B&B - Carmen

 700 ìåòðàõ îò Àðåíû, B & B Êàðìåí ïðåäëàãàåò ñâîèì ãîñòÿì óþòíûå è ñî âêóñîì.

Êàðìåí B & B èìååò 3 íîìåðà ñ òåëåâèçîðîì, êîíäèöèîíåðîì è áåñïëàòíûì Wi-Fi.

Óòðîì ìû îáñëóæèâàåì ïîëíûé çàâòðàê â íîìåðå èëè â çàëå äëÿ çàâòðàêîâ.

Îòåëü ðàñïîëîæåí â ñòðàòåãè÷åñêîé ïîçèöèè Bed & Breakfast Êàðìåí, â 900 ìåòðàõ îò öåíòðàëüíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà è â 1 êì îò äîìà Äæóëüåòòû.

 


Номера: 3

Âûáèðàòü äàòàì

 

Äîñòóïíûå ãîñòèíè÷íûå è óñëóãè:

Òèïîëîãèÿ Люди Öåíû
Îäíîìåñòíûé íîìåð
Standard/Classic+
 1 € 35,00

Âêëþ÷åííûå Óñëóãè

Îðòîïåäè÷åñêèå ìàòðàñû, Îáùèå âàííû, Êîíäèöèîíåð, Îòîïëåíèå, Äâóõñëîéíûå ñòåêëà, TB


 ñòîèìîñòü íîìåðà íå âõîäèò:

ãîðîäñêîé íàëîã â ðàçìåðå ˆ 2,5 ñ ÷åëîâåêà çà íî÷ü.

Ôîòîãàëåðåÿ

Zoom

Äâóõìåñòíûé íîìåð - 1 Äâóñïàëüíàÿ êðîâàòü
Standard/Classic+
 2 € 50,00

Âêëþ÷åííûå Óñëóãè

Îáùèå âàííû, Äâóõñëîéíûå ñòåêëà, TB, èíòåðíåò Wi-Fi, Íå êóðèòü, Çàâòðàê


 ñòîèìîñòü íîìåðà íå âõîäèò:

ãîðîäñêîé íàëîã â ðàçìåðå ˆ 2,5 ñ ÷åëîâåêà çà íî÷ü.

Ôîòîãàëåðåÿ

Zoom

Òðåõìåñòíûé íîìåð - 1 Äâóñïàëüíàÿ + 1 Îäíîìåñòíàÿ êðîâàòü
Standard/Classic+
 3 € 70,00

Âêëþ÷åííûå Óñëóãè

Îðòîïåäè÷åñêèå ìàòðàñû, Îáùèå âàííû, Ïðåäîñòàâëåíî Kit, Ïåðåîïðåäåëåíèå, Êîíäèöèîíåð, Îòîïëåíèå, Äâóõñëîéíûå ñòåêëà, TB, Íå êóðèòü, Çàâòðàê


 ñòîèìîñòü íîìåðà íå âõîäèò:

ãîðîäñêîé íàëîã â ðàçìåðå ˆ 2,5 ñ ÷åëîâåêà çà íî÷ü.

Ôîòîãàëåðåÿ

Zoom Zoom

Íàëè÷èå ìåñò

Âêëþ÷åííûå Óñëóãè: áóêñèð, Êîíäèöèîíåð, Îòîïëåíèå, èíòåðíåò Wi-Fi, Íå êóðèòü, Êàìåðà Êóðåíèå, Ìíîãîÿçû÷íûé Ïåðñîíàë, Êàðòû Ãîðîäà, Êàìåðà Õðàíåíèÿ, äîìàøíèå ÍÅ Ïðèíèìàåìûå, Êîìíàòà Çàâòðàê, Èñïîëüçîâàíèå õîëîäèëüíèê, Äîïîëíèòåëüíîå Óáîðêà

Check In: 14:00 - 20:00

Check Out: 06:00 - 10:30